alto palancia agua

egm-depor-1t20.gif

egm depor 1t20

Amics de Vinaròs convoca els concursos Borrás Jarque i Puig Roda

PREMIS ACAV

 

 

CONVOCATÒRIA DEL 11é Premi d'investigació històrica

“JOSE MANUEL BORRAS JARQUE” (EDICIÓ 2019)

L’Associació Cultural Amics de Vinaròs, atenent a les finalitats per a les que va ser constituïda, es planteja com un dels seus objectius més rellevants el suport de la investigació sobre la història, les humanitats i les ciències socials de Vinaròs  des d'una doble perspectiva: el desenrotllament i publicació d'investigacions avançades en eixe camp i el  suport i reconeixement als investigadors.

De amb estos objectius, l’Associació Cultural Amics de Vinaròs, en col·laboració i amb el finançament de l'Ajuntament de Vinaròs convoca el  Premi d'Investigació Històrica J.M. Borràs Jarque  V edició de conformitat amb les següents

OBJECTIU:

L'objectiu de la present convocatòria és la promoció especifica de la investigació científica desenrotllada per investigadors que desitgen  dur a terme un projecte d'investigació la temàtica del qual estiga relacionada preferentment  amb la història de Vinaròs, en el camp de les humanitats o ciències socials

FINALITAT:

El premi estarà destinat per a recolzar i publicar  els treballs d'investigació ja realitzats. Els TREBALLS d'investigació presentats a esta convocatòria hauran de versar sobre QUALSEVOL TEMÀTICA DE L'ÀREA HISTORICO-HUMANÍSTICA RELATIVA A VINAROS. El jurat del premi Borràs Jarque, escollirà aquells treballs  que han de ser publicats.

BASES:

BASE 1a:    CONVOCATÒRIA

Es convoca el Premi de Projectes d'Investigació Historico-Humanística  José Manuel Borrás Jarque,  10a edició,  que s'atorgarà el 29 de novembre del 2019.

BASE 2a:    ASPIRANTS.

Podran concórrer a la seua obtenció, persones individuals o equips d'investigació, i en este cas haurà d'existir un responsable o director del treball.

Una mateixa persona no podrà participar en més d'un treball presentat.

Els membres del jurat no podran presentar-se al premi.

BASE 3r:    TEMES DE LA CONVOCATÒRIA

Els TREBALLS d'investigació susceptibles de ser publicats  hauran de versar, en esta convocatòria, sobre QUALSEVOL TEMÀTICA DE L'ÀREA HISTÒRICA- HUMANISTICA  O DE LES CIÈNCIES SOCIALS RELATIVES A VINAROS.

BASE.4      CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS:

Els treballs presentats hauran de ser originals i inèdits, no havent sigut presentats, ni publicats amb anterioritat.

BASE 5a:     TERMINI DEPRESENTACION

L'entrega  dels TREBALLS podrà fer-se personalment o per correu a l'adreça postal: Associació Cultural Amics de Vinaròs. Carrer Sant Ramon, 11. Apt. de Correus 262. 1500 Vinaròs. Castelló, no mes tard del dia 31  d’octubre  del 2019.

BASE 6:     DOCUMENTS A PRESENTAR

Per a la participació en la present convocatòria l'autor haurà de presentar la documentació següent:

Es presentarà en sobre tancat, en l'exterior del qual s'indicara:

Títol del Treball.

Dins del citat sobre s'inseriran dos sobres més amb el contingut següent:

         SOBRE NÚMERO 1:

 • Treball d'investigació complet en CINC EXEMPLARS IMPRESOS del treball final que considera ha de ser publicat en format DIN A4, per una sola cara, amb marges superiors, inferiors, drets i esquerres de 2,5 cm, utilitzant lletra Times New Román 12 punts i un interliniat de 1’5. La seua extensió mínima serà de 80 pàgines i la màxima no excedirà en cap cas les 300 pàgines, inclosos índex, il·lustracions i bibliografia.
 • Memòria del treball  presentat on s’explicarà el seu origen,  objectius, desenrotllament, conclusions, metodologia del treball, fonts i bibliografia completa utilitzada. Amb una extensió màxima de 8 pàgines.
 • SOBRE NÚMERO 2:

En l'exterior del mateix s’indicarà el títol del treball i contindrà:

 • Curriculum vitae de l'autor responsable del projecte.
 • Fotocòpia del D.N.I, d'autor/autors del treball
 • Declaració jurada/ certificació de l'investigador o grup d'investigadors  del caràcter original i inèdit del treball presentat.
 • Adreça postal, telèfon de contacte i e-mail.
 •  1 CD o suport USB amb el treball íntegre a publicar.

BASE 7.       DOTACIÓ ECONÒMICA DEL PREMI.

El premi tindrà una dotació econòmica de 3.000 euros que serà  aplicat  íntegrament per l'Associació Cultural Amics de Vinaròs  en l'edició i publicació de l'obra  de la manera següent:

 1. Una única edició mínima de 550 exemplars del treball seleccionat dels quals seran  facilitats gratuïtament:
 2. Un exemplar a cada soci de L‘Associació Cultural Amics de Vinaròs.

50  Exemplars per a la Institució patrocinadora

50 exemplars per a institucions, biblioteques, centres d'ensenyança, entitats culturals, etc.

50 exemplars per a l'autor del treball.

Si es donés la circumstància de què el guanyador del premi fos una persona jove (entenent com a jove el criteri que usa la Generalitat Valenciana per al seu Carnet Jove) rebrà 500€ en metàl·lic en  concepte de motivació per a la continuació de les seues investigacions.

BASE 8a.     JURAT:

L'avaluació del treball serà realitzada per un Jurat Qualificador que valorarà els treballs i atorgarà el premi, podent declarar-se desert si al seu parer  s’estimarà que cap  reuneix els requisits,  nivell científic adequat, o mèrits necessaris

El Jurat estarà compost per cinc personalitats de reconegut prestigi una de les quals representarà a l'Ajuntament, una altra a l’Associació i els tres restants a decidir per la Junta de Govern de l'Associació

BASE 9a.      CRITERIS DE VALORACIÓ:

 • Qualitat, interès científic, originalitat, objectiu, metodologia, etc.
 • Avaluació del treball atenent a l'interès de la Ciutat de Vinaròs.
 • Escrit de forma assequible per a la majoria del públic, sense perdre el punt de vista científic crític del tema desenrotllat.
 • BASE 10a.     RESOLUCIÓ

La resolució del Jurat es farà pública en la NIT de la Cultura que celebrarà l'Associació el pròxim 29 de novembre del 2019.

BASE 11é.-    PUBLICACIÓ

El guanyador es compromet a elaborar un article amb una extensió  màxima de 8 folis en format DIN A4, per una sola cara, amb marges superiors, inferiors, drets i esquerres de 2,5 cm, utilitzant lletra Times New Román 12 punts i interliniat de 1’5, que serà publicat en el Butlletí de l'Associació FONOLL

BASE 12.      DE L'EDICIÓ

De la 1a edició de l'obra, en paper  o en qualsevol altre format, la totalitat dels drets així com la corresponent publicació pertany i serà efectuada  en exclusiva per l'Associació Cultural Amics de Vinaròs basant-se íntegrament en la versió digital facilitada per l'autor i havent d'estar conclosa en tot cas abans del final de l'any següent.

BASE  13. PROJECTES NO PREMIATS.-

Els treballs que no resulten premiats podran ser retirats pels interessats en el termini de dos mesos a partir del 29 de novembre del 2019. Transcorregut el dit termini els treballs presentats seran destruïts

BASE 14. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en la present convocatòria porta implícita l'acceptació integra de les seues bases i la decisió del Jurat, a què correspondrà resoldre quants dubtes i reclamacions es presenten i una vegada dissolt este a la Junta Directiva de l'Associació Cultural Amics de Vinaròs, sent les seues decisions inapel·lables. Així mateix, el Jurat podrà sol·licitar canvis en el protocol presentat per a augmentar la qualitat i/o nivell  del treball seleccionat.

http://ogp.me/ns# fb: http://ogp.me/ns/fb# business: http://ogp.me/ns/business#"> Amics de Vinaros - CERTAMEN INTERNACIONAL D'AQUAREL-LA PUIG RODA 2019

certamen internacional d'aquarel-la puig roda 2019

 

XI Certamen Internacional d'aquarel·la, denominat Gabriel Puig Roda en consideració al nostre pintor més internacional ,a l'homenatge  del qual s'uneix la Diputació Provincial de Castelló fent-se càrrec del patrocini d'este premi,  que serà dictat i s'entregarà al guanyador, en el  marc del SOPAR DE LA CULTURA: “Nit dels lletres i de l'art” que celebrarà l'Associació el 29 de novembre del 2019, i tot això d'acord amb les bases següents:

BASES CONCURS INTERNACIONAL D'AQUAREL·LA, “GABRIEL PUIG RODA"

Organitza: Associació Cultural Amics de Vinaròs

Patrocina: Exc. Diputació de Castelló

 1. Participants

Podran participar pintors de qualsevol nacionalitat.

 1. Tècniques i tema

El tema serà lliure i original. L'obra no haurà sigut PREMIADA anteriorment en cap altre certamen. La tècnica serà aquarel·la pura.

 1. Grandària i embalatge

Les mesures seran a partir de 70x50 i un màxim de 100x80 cms de superfície pintada. S’admetrà qualsevol tipus de protecció, no obstant si el concursant opta pel vidre i durant el transcurs de la seua manipulació es trenqués, l’organització el retirarà per garantir la seguretat.  Les obres es presentaran sobre un suport que garantisca el seu maneig i conservació, enquadrades en un llistó de fusta o metall llis de 2 a 3 centímetres de grossària. Així mateix l'obra haurà de remetre's en un embalatge resistent que impedisca el possible deteriorament de l'obra i puga ser utilitzat per a la seua devolució.

 1. Modalitats

Cada artista podrà presentar dos obres com a màxim. Les obres hauran de ser entregades:

Data: fins el  31 d’ Octubre de 2019.

Lloc: Local Social de l'Associació Cultural Amics de Vinaros, en carrer S. Ramón, núm. 11. 12500 Vinaròs.

Horari: de 10:00  a 13:30 hores

Dies de la setmana: Dimarts a Divendres ambdós inclusivament

Mitjà: Personalment, o per qualsevol tipus de transport.

 1. Exposició

Les obres seleccionades seran exposades durant el període que es determina per l'entitat organitzadora del Certamen i en un lloc adequat.

S'editarà un catàleg fotogràfic digital de totes les obres presentades amb especial èmfasi de les seleccionades. Catàleg que serà remés en format CD a tots els participants.

 1. Premis

Es fixen els següents premis que podran declarar-se deserts i l'import dels quals està subjecte als impostos i retencions d'acord amb el que establix la legislació vigent.

1r - Un premi de 3.000 euros i estatueta original de José Còrdoba, a més se'ls atorgarà el corresponent certificat d'haver resultat guanyador.

El jurat, a més del primer i únic premi, podrà atorgar totes les mencions que considere necessàries basant-se en la qualitat de les obres, lliurant el corresponent certificat de la menció. Aquestes mencions no tenen cap dotació econòmica.

 1. Participants i Premiats

L'obra premiada amb el PRIMER PREMI passarà a ser, a tots els efectes, propietat de l'entitat organitzadora del Certamen, Al seu dia, les obres guanyadores, junt amb els fons que es decidisquen, propietat de l'Associació, podran depositar-se en un futur Museu Municipal, si este reunira la condicions adequades segons el parer de la Junta de Govern de l’Associació del moment.

Els guardonats tindran l'obligació d'assistir al sopar de gala que tindrà lloc el 29 de novembre del 2019 en Vinaròs on es procedirà a l'entrega dels premis.

 1. Jurat

El jurat estarà compost per importants personalitats de l'àmbit de la Cultura i de l'Art., un representant de la Diputació i un de l'Associació Amics de Vinaròs, que defensarà el vot del soci. Aquest vot social se obtindrà mitjançant votació efectuada en el lloc d’exposició de les obres els dies anteriors a la visita del jurat.  La decisió del jurat serà inapel·lable. La resolució es farà pública i els guanyadors seran informats DIRECTAMENT. La resta de participants podran conèixer la resolució en els mitjans de comunicació pertinents o en la pàgina Web de l'Associació www.amicsdevinaros.com

 1. Disposicions generals

L'organització del Certamen proporcionarà un justificant a cada un dels participants en el moment d'entrega, o recepció de les obres. La seua presentació serà indispensable per a la seua devolució. Si per entregar l’obra concursant s’ha optat per una agència de transport serà vàlida justificant d’entrega de la mateixa.

Les despeses de transport en l'enviament i devolució de les obres corren per compte i risc dels concursants.

Els organitzadors del Certamen posaran la màxima atenció en la protecció de les obres rebudes, però declina tota responsabilitat per pèrdues, danys, robatoris o qualsevol acte aliè a la seua voluntat que es puga produir durant el transport, exhibició o devolució.

A cada participant se li expedirà un certificat indicant la seua participació en el Certamen, si les seues obres han sigut seleccionades i si han sigut finalistes.

Les assegurances que volgueren efectuar-se seran per compte de cada un dels participants.

 1. Del retir i devolució de les obres

Les obres no premiades podran ser retirades pels seus autors o persona delegada per mitjà de la seua corresponent acreditació en el mateix lloc en què es van presentar  i idèntic horari.

S’estableix un termini de trenta dies, a partir de la resolució del certamen, per a la retirada de l'obra. En cas contrari s'entendrà que l'autor renuncia a qualsevol dret sobre l'obra i que ha sigut donada a l'organització del certamen.

Quan l'autor així ho sol·licite, expressament per escrit i havent remés el resguard-justificant corresponent, se li tornarà l'obra convenientment embalada pel sistema que l'indique a ports a pagar a destinació i amb gastos a càrrec seu.

 1. Identificació de les obres i documentació

Les pintures hauran de ser identificades amb el tema o títol de l'obra al dors. No s'han de firmar els quadros per a major transparència del procés de selecció.

Les obres que es presenten hauran d'anar acompanyades en sobre tancat i rubricat contenint:

 • nom i cognoms
 • fotocòpia del DNI
 • Domicili postal
 • Telèfon de contacte o correu electrònic
 • Títol o lema de l'obra
 • Currículum del concursant
 • Fotografia en suport digital de l'obra presentada

              El guanyador d'un certamen no podrà concórrer als dos següents de què haja sigut  premiat.

             Aquells participants que decidisquen participar  des de fora del continent europeu poden remetre les obres sense el suport mencionat en la base núm.3

El fet de concursar suposa la total acceptació d'estes bases, quedant el jurat facultat per a dirimir qualsevol eventualitat no prevista en elles, I UNA VEGADA DISSOLT ESTE, La Junta Directiva de l'Associació Cultural Amics de Vinaròs.

20181102 camideConquesta 945x222

ash

TV Castelló

SER EGM

Escolta'ns

 

 

covid-amics

banner proximitatgris

Utilitzem cookies propies i de tercers per a millorar l'experiencia de navegació. Si segueix navegant entenem que accepta el seu us. Més informació